Den 1. juli 2022 fik vi i Danmark en ny bogføringslov, den nye lov går ud på digitalisering af vores bogholderi, så virksomheder kan spare tid, men også fordi det vil hjælpe i indsatsen mod fejl i regnskaber, i moms- og skatteindberetninger mv.

Der er i den nye lov ikke ændringer til, hvornår man er regnskabspligtig, men der er ændringer til hvilke systemer, der må benyttes, hvilke procesbeskrivelser og dokumentation der skal ligge på virksomhedens arbejdsgange, hvordan bilag opbevares, og hvornår du skal have bogført og afstemt dit regnskab. Lovens grundlæggende regler er i det store hele ikke ændret, men loven er mere præcis på, hvordan du skal tilrettelægge din bogføring, så det er efter god bogføringsskik, dokumentation foreligger og er bogført snarest muligt efter, en transaktion er sket.

Den nye lov implementeres i faser, så virksomhederne har tid til at gøre klar til de nye regler og retningslinjer.

Som noget nyt skal man som virksomhed senest ved rapportering- og indberetningsdeadlines have afstemt moms, bank og bogført alle bilag, så man sikrer, at senest på indrapporteringsdatoen, at virksomheden har bogført alle bilag, så ved en evt. kontrol fra SKAT, er alt lavet og de kan komme på besøg dagen efter en indrapportering.

Er man et personligt ejet selskab med en omsætning under 300.000 kr., så vil man være undtaget det nye krav om digitalt bogføringssystem, men de andre krav i lovgivningen skal overholdes.

Hele bogføringsloven kan læses her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2006/648

Ud over bogføringsloven er der også ændringer til årsregnskabsloven, ændringerne er beskrevet i punktform sammen med ændringerne til bogføringsloven.

Herunder beskrives de kommende faser, hvad vi hos Høgsbro+ kan gøre for jer, samt hvad i selv skal gøre fremover.

Hvad er regnskabsmateriale:

Hvad er begrebet ”afstemninger” (nyt i bogføringsloven):

 • Dokumentation for oplysninger i noter og ledelsesberetning
 • Rapportering der indeholder det samme som revisionsprotokol
 • Moms, skatter, afgifter, årsindberetning, her skal der ligge en afstemning forud for en indberetning

Hvad er trådt i kraft 1. juli 2022:

 • Bogføring skal ske snarest muligt efter en transaktion er sket
 • Afstemninger skal laves senest på datoen for indberetninger af f.eks. moms, skat, afgifter og årsindberetning
 • Bogføringskontrol selvom der ikke er indsendt et regnskab rettidigt
 • Erhvervsstyrelsen kan bede om at få bogføring- og regnskabsmateriale
 • Erhvervsstyrelsen kan kræve at få en erklæring fra godkendt revisor om materialet er godkendt (formentlig en IC3000 erklæring)
 • Erhvervsstyrelsen kan give påtaler og påbud
 • Erhvervsstyrelsen kan sende virksomheden til tvangsopløsning i skifteretten hvis påbud ikke efterkommes
 • Beskrivelse af procedurer for registreringer og opbevaring af regnskabsmateriale OBS: erhvervsstyrelsen laver en skabelon der udgives i efteråret 2022, før denne er udgivet, vil de ikke give sanktioner mod manglende beskrivelser før denne skabelon er udgivet
 • Hvis der skiftes af ledelsen, så skal den fratrædende leder overleverer regnskabsmateriale til ny ledelse
 • Ved ophør af bogføringspligten skal sidst fungerende ledelse sørge for sikker opbevaring af regnskabsmateriale
 • Forlængelse af fristen for indsendelse af årsrapport med 1 måned, virkning fra det regnskabsår der slutter 31. december 2021 eller senere

Hvad træder i kraft efter 1. juli 2022

 • Alle bilag skal være digitale for virksomheder med en omsætning over 300.000 kr.
  • For virksomheder i klasse B gælder dette først fra 1. januar 2024
  • For virksomheder i klasse A og andre erhvervsdrivende gælder dette først fra 1. januar 2026
 • Krav om sikkerhedskopi af digitalt regnskab, træder tidligst i kraft i januar 2024
 • Krav om digital opbevaring af regnskabsmateriale, træder tidligst i kraft 1. januar 2024, hvis man benytter sit eget system, er der krav om at en sikkerhedskopi som minimum skal opbevares hos 3. part.
 • Beregning af antal heltidsbeskæftigede skal ske efter ATP metoden virkning fra det regnskabsår der starter 1. januar 2023 og senere (årsregnskabsloven §68)

Hvad kan Høgsbro+ hjælpe jer med yderligere:

 • Gennemgang af processor og beskrivelse af disse
 • Månedsrapportering med nøgletalsberegning
 • Momssandsynliggørelse
 • Afstemninger af bank, løn, moms mm.
 • Klargøring af materiale til revisor